IERP

प्रिय महोदय, देशातील गरजवंत होतकरु मुलांमध्ये स्पर्धा परीक्षांची जनजागृती व उत्त्म प्रकारची तयारी व्हावी या दृष्टिकोनातून सदर संकेतस्थळावर सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. त्याबाबत या संकेस्थळाला आपल्या स्वइच्छेप्रमाणे देणगीच्या स्वरुपात मदत देण्यात यावी ही विनंती.
"आमच्या संकेस्थळाला मदत केल्याबद्दल धन्यवाद !"
आपला स्नेही…

देणगी